02177042978

پلن‌ها

پلن نقره‌ای ۱ ماهه
۵۰/۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای یک ماهه.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییز ۱۴۰۰.
 • - ۶۵/۰۰۰ تومان ------>>> ۵۰/۰۰۰ تومان.
پلن نقره‌ای ۳ ماهه
۱۱۵/۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای سه ماهه.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفتده از ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییز ۱۴۰۰.
 • - ۱۴۰/۰۰۰ تومان ------>>> ۱۱۵/۰۰۰ تومان.
پلن نقره‌ای ۶ ماهه
۱۸۰/۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای شش ماهه.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییز ۱۴۰۰.
 • - ۲۲۰/۰۰۰ تومان ------>>> ۱۸۰/۰۰۰ تومان.
پلن نقره‌ای ۱ ساله
۲۸۰/۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای یک ساله.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - قابلیت نمایش در صفحه اینستاگرام سامانه.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییز ۱۴۰۰.
 • - ۳۵۰/۰۰۰ تومان  ------>>>  ۲۸۰/۰۰۰ تومان.